Skip to content

Algemene leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en GeWoonWim Interieur

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De interieurontwerper: de gebruiker van deze algemene voorwaarden die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerpen.
De opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan de interieurontwerper als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de interieurontwerper met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door de interieurontwerper.
Het project: het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan de interieurontwerper verstrekte opdracht betrekking heeft.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten van de interieurontwerper, leveringen van zaken door de interieurontwerper, en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met de interieurontwerper, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

Artikel 3: Offertes en opdrachtbevestigingen

3.1 Offertes van de interieurontwerper zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat de interieurontwerper de opdracht heeft bevestigd, worden herroepen.
3.2 Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van de interieurontwerper staan omschreven, wordt door de interieurontwerper schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door de interieurontwerper zijn bevestigd.
3.3 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de opdracht door andere middelen te bewijzen.
3.4 Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door de opdrachtgever is ondertekend, en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat de interieurontwerper aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 4: Uitvoering opdracht

4.1 De interieurontwerper zorgt dat hij voldoende is toegerust om de verantwoordelijkheid voor het project, waarop de opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen. De interieurontwerper fungeert als vertrouwensman van de opdrachtgever.
4.2 De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig de beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.
4.3 De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder de interieurontwerper daarin te kennen.

Artikel 5: Honoraria, bureaukosten, kosten van derden

5.1 De honorering van de interieurontwerper kan als volgt worden overeengekomen:
a: volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s); of b: op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief; of c: door een vast bedrag af te spreken.
5.2 De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief bureaukosten, reis- en verblijfskosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
5.3 Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht.

Artikel 6: Honorarium bij gewijzigde opdracht

6.1 De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die de interieurontwerper verricht ten gevolge van gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeschikkingen, of wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.
De interieurontwerper informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
6.2 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke
vervulling van de opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door de interieurontwerper of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Artikel 7: Betaling en invorderingskosten

7.1 De declaraties van de interieurontwerper dienen binnen 14 dagen na de declaratiedatum te worden voldaan door overboeking op de bankrekening van de interieurontwerper. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van de interieurontwerper terstond opeisbaar.
7.2 Na het verstrijken van de onder lid 1 van dit artikel genoemde termijn is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, met een minimum van in ieder geval de op dat moment geldende wettelijk rente. Hierbij wordt een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
7.3 Alle door de interieurontwerper gemaakte kosten om voldoening van zijn declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zullen minimaal 15% van de hoofdsom bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van € 100,- zonder dat de interieurontwerper gehouden is aan te tonen of hij de kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.
7.4 De opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste tegenvordering op de interieurontwerper.
7.5 Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats van rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of de opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere declaratie.
7.6 Alle vorderingen van de interieurontwerper worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Dit zelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8: Duur en beëindiging

8.1 De opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
8.2 Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de opdracht door de interieurontwerper, evenals bij tussentijdse beëindiging door de interieurontwerper wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is de interieurontwerper gerechtigd te vorderen; a: 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging; b: de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die de interieurontwerper ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

Artikel 9: Vertraging in de uitvoering van de opdracht

Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de interieurontwerper niet kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan de interieurontwerper te vergoeden. Voor zover mogelijk zal de interieurontwerper de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

Artikel 10: Afwijkingen van ontwerp

Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van de interieurontwerper en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11: Eigendoms- en auteursrechten

11.1 Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die de interieurontwerper bij de vervulling van zijn opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
11.2 De interieurontwerper heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
11.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van de interieurontwerper, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de interieurontwerper.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen, alsmede productleveranties, door derden worden vervuld, is de interieurontwerper voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Bedoelde derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
12.2 De interieurontwerper is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
12.3 De interieurontwerper is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
12.4 Indien het ontwerp van de interieurontwerper niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan de interieurontwerper, dan is de interieurontwerper slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van de interieurontwerper.
12.5 Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan de interieurontwerper, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van de interieurontwerper met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.
12.6 In geval van aansprakelijkheid van de interieurontwerper, is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan één honorarium van de interieurontwerper. Onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 5 lid 1, exclusief de kosten genoemd in artikel 5, lid 2.
12.7 Onverminderd lid 6 van dit artikel is iedere aansprakelijkheid van de interieurontwerper beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door het in artikel 15 genoemde scheidsgericht wordt bepaald.
12.8 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan de interieurontwerper kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan de interieurontwerper kan worden toegerekend. Hieronder is mede inbegrepen: stakingen in bedrijven waarmee de interieurontwerper overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover niet reeds daaronder begrepen, het geval dat de interieurontwerper geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
13.2 De interieurontwerper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat de interieurontwerper zijn verbintenis had moeten nakomen.
13.3 In geval van overmacht heeft de interieurontwerper het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
13.4 Indien de interieurontwerper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichting heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de interieurontwerper gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 14: Ontbinding

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan de interieurontwerper omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is de interieurontwerper gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 15: Toepasselijk recht

De rechtsverhouding, waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands Recht. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.